Miljöeffektiva fastigheter

I Catenas interna miljöarbete är den viktigaste miljöaspekten fastigheternas energiförbrukning och den miljöpåverkan som uppstår i samband med detta. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Catena har identifierat fem områden där verksamheten har väsentlig miljöpåverkan; elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För dessa aspekter finns övergripande miljömål och verksamhetsmål som följs upp och utvärderas på årlig basis. Inom ramen för Catenas affärsplan har tre miljömål för 2020 tagits fram, de säger att Catena ska:

 • Bygga egen förnybar energi till en kapacitet som
  motsvarar vår totala energiförbrukning 2020.
 • Erbjuda gröna hyresavtal till alla större hyresgäster.
 • Miljöklassificera samtliga nyproducerande fastigheter.

Catena har regionalt ansvariga personer internt och anlitar externa förvaltare för det praktiska arbetet i fastigheterna.

Både ansvariga på Catena och de externa förvaltarna genomför regelbundna möten med våra hyresgäster där bland annat utvecklingsprojekt och miljöinsatser diskuteras.

Ett hjälpmedel för att sätta fokus på och förbättra fastigheters miljöprestanda är att arbeta med miljöcertifieringar för byggnader. Catena är medlem i nätverket Sweden Green Building Council och kan erbjuda miljöcertifierade fastigheter enligt samtliga vedertagna standarder för de kunder som så önskar.

 

Miljöpolicy Catena
 • strävar efter att minimera användandet av produkter som kan vara skadliga för hälsa och miljö.
 • strävar efter att ha så låg energianvändning som möjligt , relaterat till krav på ekonomisk rimlighet och inomhusmiljö.
 • strävar efter att öka andelen förnyelsebar energi.
 • arbetar för att tillsammans med hyresgästerna minska miljöpåverkan och energianvändningen.
 • strävar efter en effektiv energianvändning i det dagliga arbetet.
 • strävar efter att överträffa miljölagstiftningen.