Catenas energibesparingsprojekt

Energianvändning

Catena har fortsatt att prioritera energiarbetet högt under 2016. Året har präglats av förvärvet av Tribona och den nära fördubbling av fastighetsbeståndet som detta innebar. En inventering har genomförts i de nya fastigheterna med början på de största fastigheterna med högst energiförbrukning. Uppföljningen är en viktig del i energiarbetet och fungerar som beslutsunderlag för vilka åtgärder som skall vidtas i optimeringsarbetet. Värme och el är den största enskilda driftkostnaden för fastigheter vilket innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och lägre kostnader för såväl Catena som hyresgästerna. Catenas målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om hyresvärden eller hyresgästen står för abonnemangen.

Catena ser ett mervärde i att kunna hjälpa sina hyresgäster med uppföljning och kunna föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen. 

Mätaravläsningar för värmeförbrukning kan nu även göras via mobilappar.

Ett antal större projekt med fokus på energioptimering har genomförts och påbörjats under året. Positiva erfarenheter
från tidigare installationer har även inneburit flera projekt där belysningen bytts till LED under året.

Exempel på genomförda energibesparingsprojekt 2016

Mappen 3, Linköping
Fastigheten är på totalt 28 500 kvm och inrymmer distributionslager för livsmedel. Under 2016 har Catena påbörjat ett energiprojekt med utbyte av ytterbelysning, delar av innerbelysning samt ventilationsaggregat och tillhörande styroch reglerteknik. Besparingen för värme är beräknad till 616 MWh per år vilket motsvarar hela 38 procent.

Vasslan 1, Stockholm
Fastigheten är belägen i Årsta industrioch logistikområde söder om centrala Stockholm och har en yta om 5 433 kvm. En större ombyggnad av fastigheten har gjorts och i samband med detta har ett energiprojekt genomförts. Flera energisparåtgärder har slutförts, bland annat installation av ny fjärrvärmeväxlare, fyra nya ventilationsaggregat samt tillhörande styr- och reglerteknik. Projektet har redan gett resultat och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen har minskat med 22 procent. Även elförbrukningen har påverkats positivt och besparingen bedöms till 10 procent.