Catenas energibesparingsprojekt

Energianvändning

Catena har fortsatt att prioritera energiarbetet högt under 2015. Värme och el är den största enskilda kostnadsposten
för fastigheter vilket innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och
positiv ekonomisk inverkan för såväl Catena som hyresgästerna.

Catena har under året anställt en energi- och teknikutvecklare som dagligen fokuserar på energiarbetet. De omfattande energiinventeringar som gjordes under 2014
har legat till grund för arbetet under 2015. Catena jobbar i många fall tillsammans med hyresgästerna för att uppnå
en så effektiv energiförbrukning som möjligt. Hösten 2015 implementerades ett energiuppföljningssystem. Det möjliggör en mer metodisk uppföljning och får till följd att åtgärder kan sättas in i ett tidigare skede.
Mätaravläsningar för värmeförbrukning kan nu även göras via mobilappar.

Ett antal större projekt med fokus på energioptimering har genomförts och påbörjats under året. Positiva erfarenheter
från tidigare installationer har även inneburit flera projekt där belysningen bytts till LED under året.

Exempel på genomförda energibesparingsprojekt 2015

Kungsbacka, Varla 6:15
Fastigheten har ställts om till logistiklager och i samband med detta har ett flertal åtgärder genomförts för att minska energiförbrukningen. Ventilationsstyrning har installerats för ökad optimering. Befintliga aggregat har uppdaterats och onödiga luftkanaler och ventilationsschakt har tagits bort och satts igen. Hela sprinklersystemet är ombyggt för fullskalig höglagring. Resultatet: Den normalårskorrigerade 
värmeförbrukningen minskat med 16 procent jämfört med 2014.

Örebro, Godsvagnen 6
Fastigheten inrymmer distributionslager och har en yta på knappt 20 000 kvm. Under året har ett belysningsprojekt
genomförts där gamla armaturer bytts ut mot energieffektiv LED-belysning. Uppskattad besparing uppgår till närmare 50 procent.