Deklarationshjälp Tribonaaktier

 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för aktieägare i Tribona som är obegränsat skattskyldig i Sverige, om inte annat uttryckligen anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information. Sammanfattningen behandlar inte:
situationer där fysisk person anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att denne har väsentlig anknytning till Sverige,

  • situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,

  • situationer då aktier innehas av handelsbolag,

  • de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst respektive avdragsförbud för kapitalförlust som kan bli tillämpliga då aktieägares aktier i Tribona eller Bolaget skattemässigt är att betrakta som näringsbetingade för aktieägaren,

  • de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier,

  • utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller

  • utländska företag som har varit svenska företag.

    Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa särskilda företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes situation. Respektive aktieägare bör därför rådfråga kvalificerad skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för denne, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

Fysiska personer
Beskattning vid avyttring av aktier i Tribona och vid ersättning i form av aktier i Bolaget

För en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att denne är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige och som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i Tribona mot ersättning i form av aktier i Bolaget, uppkommer förutsatt att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten är tillämpliga ingen skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust beträffande de aktier i Tribona som avyttras med anledning av Erbjudandet. För att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten ska vara tillämpliga krävs att Bolaget äger aktier i Tribona motsvarande mer än 50 procent av röstetalet vid utgången av det kalenderår då avyttringen sker. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs kommer Bolaget att inneha aktier i Tribona på sådant sätt att detta villkor är uppfyllt. Anskaffningsvärdet för de mottagna aktierna i Bolaget motsvarar vid framskjuten beskattning omkostnadsbeloppet för tidigare innehavda aktier i Tribona. Det kan noteras att själva andelsbytet i sig inte behöver deklareras. En avyttring av aktier i Bolaget som har mottagits genom Erbjudandet utlöser däremot beskattningskonsekvenser och ska deklareras; se vidare ”Beskattning vid avyttring av aktier i Bolaget” nedan.

Om en fysisk person inte längre uppfyller villkoren att vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här och reglerna om framskjuten beskattning har tillämpats, ska den så kallade kapitalvinst som uppkom vid andelsbytet tas upp till beskattning. En fysisk person som har varit bosatt eller stadigvarande har vistats i Sverige ska således ta upp kapitalvinsten det år bosättningen eller vistelsen i Sverige upphör. De mottagna andelarna ska då anses avyttrade för det marknadsvärde som gällde vid andelsbytet. Kapitalvinsten vid bytet fastställs således först i efterhand. Skatteverkets uppfattning som den framgår av ställningstagande är dock att i situationer där fysisk person flyttar till ett annat land inom EES och reglerna om framskjuten beskattning har tillämpats ska ingen kapitalvinstbeskattning utlösas på grund av flytten. Detta följer även av ett flertal skattedomar.

Beskattning vid ersättning i form av kontanter

Beträffande de aktier i Tribona som avyttras mot kontant ersättning utlöses kapitalvinstbeskattning (se nedan).

Beskattning vid avyttring av aktier i Bolaget

När fysisk person avyttrar aktier i Bolaget som denne mottagit genom Erbjudandet utlöses kapitalvinstbeskattning; se vidare vad som sägs nedan.

Allmänt rörande kapitalvinstbeskattning av fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Vid beräkning av om kapitalvinst eller kapitalförlust uppkommer ska omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggas samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid avyttring av noterade aktier får alternativt schablonmetoden användas, vilken innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för försäljningen.
Kapitalförluster på noterade aktier får i sin helhet dras av mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier och marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte har dragits av genom nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott i inkomstslaget kapital som inte kan nyttjas enligt ovan går förlorat och får inte nyttjas senare år.

Svenska aktiebolag

Beskattning vid avyttring av aktier i Tribona

Beskattning vid ersättning i form av aktier i Bolaget För aktiebolag som är oinskränkt skattskyldiga i Sverige och som genom Erbjudandet avyttrar aktier i Tribona uppkommer som huvudregel skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust, se vidare vad som sägs nedan. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda finns dock en möjlighet att yrka uppskov med beskattningen; se vidare Uppskov med beskattning av kapitalvinst nedan. Kapitalvinsten respektive kapitalförlusten beräknas utifrån skillnaden mellan marknadsvärdet av de mottagna aktierna i Bolaget vid tidpunkten för avyttring av aktierna i Tribona och omkostnadsbeloppet för de avyttrade aktierna i Tribona. Bolaget avser att hos Skatteverket ansöka om fastställande av marknadsvärdet på de mottagna aktierna i Bolaget vid tidpunkten för avyttring av aktierna i Tribona. Det av Skatteverket fastställda värdet kommer att publiceras på Skatteverkets respektive Bolagets hemsida på Internet (www.skatteverket.se och www.catenafastigheter.se).

Vid beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust ska omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggas samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid avyttring av noterade aktier får alternativt schablonmetoden användas, vilken innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för försäljningen.

Uppskov med beskattning av kapitalvinst

I den utsträckning som aktiebolag genom Erbjudandet byter aktier i Tribona mot aktier i Bolaget med kapitalvinst som följd kan uppskov med beskattningen medges efter yrkande om detta i deklarationen och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. För att reglerna om uppskov ska vara tillämpliga krävs att Bolaget äger aktier i Tribona motsvarande mer än 50 procent av röstetalet vid utgången av det kalenderår då avyttringen sker. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs kommer Bolaget att inneha aktier i Tribona på sådant sätt att detta villkor är uppfyllt.
Aktiebolag som önskar uppskov med beskattningen av kapitalvinst måste redovisa kapitalvinsten i sin deklaration samt framställa yrkande om uppskov med beskattningen. Om uppskov medges, ska kapitalvinsten fastställas av Skatteverket vid taxeringen i form av ett uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet ska fördelas lika på de aktier i Bolaget som har erhållits genom Erbjudandet. Om uppskov medges, ska kapitalvinsten tas upp till beskattning senast när äganderätten till de mottagna aktierna i Bolaget övergår till annan eller om aktierna upphör att existera. Detta gäller dock inte om de mottagna aktierna övergår till annan genom ett efterföljande andelsbyte som uppfyller förutsättningarna för fortsatt uppskov och den skattskyldige begär att uppskovsbeloppet inte ska tas upp till beskattning. Skattskyldig kan även när som helst i sin deklaration begära att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning.

Beskattning vid ersättning i form av kontanter

Beträffande de aktier i Tribona som avyttras mot kontant ersättning utlöses kapitalvinstbeskattning (se nedan).

Beskattning vid avyttring av mottagna aktier i Bolaget

När ett i Sverige oinskränkt skattskyldigt aktiebolag avyttrar aktier i Bolaget som har mottagits genom Erbjudandet, utlöses kapitalvinstbeskattning. Mottagna aktier i Bolaget anses förvärvade för ett pris motsvarande marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten.
Om uppskov med beskattningen av kapitalvinsten för aktier i Tribona har medgivits ska även medgivet uppskovsbelopp tas upp till beskattning vid avyttring av aktier i Bolaget som har mottagits genom Erbjudandet. Om aktieägare som accepterar Erbjudandet äger aktier i Bolaget vid tidpunkten för aktiebytet eller förvärvar ytterligare aktier i Bolaget efter aktiebytet, tillämpas en särskild turordningsregel enligt vilken efterföljande avyttringar av aktier i Bolaget anses ske i följande ordning:
1. aktier i Bolaget förvärvade före Erbjudandet,
2. aktier i Bolaget förvärvade genom Erbjudandet, och
3. aktier i Bolaget förvärvade efter Erbjudandet.

Allmänt beträffande beskattningen av aktiebolag

För aktiebolag som är oinskränkt skattskyldiga beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Vid beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust ska omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggas samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid avyttring av noterade aktier får alternativt schablonmetoden användas för att fastställa omkostnadsbeloppet. Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. För det fall en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos annat företag i samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan företagen och båda företagen begär det vid samma års taxering. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Dock kan noteras att särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldig i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i svenskt aktiebolag uttas normalt kupongskatt i Sverige. Aktieägare som är begränsat skattskyldig i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Erbjudandet innebär att aktierna i Tribona avyttras och medför därför som regel inga svenska skattekonsekvenser för begränsat skatteskyldig som saknar fast driftställe i Sverige. Enligt den så kallade tioårsregeln kan dock fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Tribona om personen vid något tillfälle under det år avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal. Begränsat skattskyldig aktieägare kan vidare bli föremål för beskattning i sin hemviststat.