Finansiella mål

Catenas övergripande mål är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet.

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Kunder & marknad, Fastighetsutveckling, Hållbarhet samt Finsiering.

Mål

Kommentar

Utfall

Genomsnittlig kapitalbindning

Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år. På så sätt har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan säkra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten.

 

Den genomsnittliga kapitalbindningen minskade något, framförallt som en följd av en temporär finansiering av förvärvet av Klöverns aktiepost i Tribona, men också som en följd av förbättrade kreditvillkor i övrigt.
Kapitalbindningen ligger dock fortfarande över målet.


Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska inte understiga
1,75 gånger. Det är en nivå som ger
en betryggande säkerhetsmarginal inför
exempelvis stigande marknadsräntor.


Räntetäckningsgraden ligger fortfarande över målet. Den under året,jämfört med 2014, ökade nivån, har sin primära förklaring i ett bättre driftsöverskott, något lägre lånevolym och lägre räntenivåer.


Soliditet
Soliditeten ska lägst vara 30 procent, vilket bedöms vara väl avvägt med hänsyn till bolagets kassaflöde. Det ger goda avkastningsmöjligheter
med en balanserad risknivå i verksamheten.


Soliditeten har under året, som
en följd av det starka kassaflödet,
kunnat stärkas trots den under året
ökade utdelningen till aktieägarna.