Finansiella mål

Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet.

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Kunder & marknad, Fastighetsutveckling, Hållbarhet samt Finsiering.

Mål

Kommentar

Utfall

Genomsnittlig kapitalbindning

Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år. På så sätt har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan säkra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten.

 

Den genomsnittliga kapitalbindningen understeg
på balansdagen det uppsatta målet. Det var emellertid primärt en effekt av att omförhandlingarna av flera större krediter slutfördes först i början av 2017. Per den 1 mars 2017, då 3,2 Mdkr var omförhandlade, uppgick kapitalbindningen till 2,2 år.


Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger. Det är en nivå som ger en betryggande säkerhetsmarginal inför exempelvis stigande marknadsräntor.


Räntetäckningsgraden ligger fortfarande över målet. Den under året, jämfört med 2015, lägre nivån, har primärt sin förklaring
i fastigheter i utveckling, det förvärvade beståndets något högre vakans och finansieringskostnad samt lägre realiserade 
värdeförändringar.


Soliditet
Soliditeten ska lägst vara 30 procent, vilket bedöms vara väl avvägt med hänsyn till bolagets kassaflöde. Det ger goda avkastningsmöjligheter
med en balanserad risknivå i verksamheten.

Soliditeten är i nivå med målet även efter den utökade balansomslutningen och den utdelning som under året gjorts i
enlighet med bolagets utdelningspolicy. Detta är en effekt av ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och de
emissioner som framgångsrikt genomförts för att snabbare kunna växa.