Definitioner

Här hittar du en ordlista och definitioner av begrepp kring fastigheter och räkenskaper som Catena använder sig av.

Fastighetsrelaterade

Belåningsgrad, procent
Räntebärande skulder avseende fastigheter i procent av bokfört värde påfastigheter vid årets slut.

Direktavkastning, procent
Driftsöverskott exklusive fastighetsadministration i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets slut.

Driftsöverskott, Mkr
Hyresintäkter med avdrag för drifts- och underhållskostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och fastighetsadministration.

Ekonomisk uthyrningsgrad, procent
Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper vid årets slut i procent av hyresvärde.

Förvaltningsresultat
Resultat före skatt med återläggning
av värdeförändringar.

Förvaltningsresultat per aktie
Förvaltningsresultat i förhållande till antal utestående aktier vid årets slut.

Hyresvärde, Mkr
Utgående hyra på årsbasis, med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor.

Kontrakterad årshyra
Kontrakterad årshyra är hyran på det
uthyrda befintliga beståndet per balansdagen.

Uthyrbar yta
Total yta som är tillgänglig för uthyrning.

Vakansgrad ytor, procent
Vakant yta i procent av uthyrbar yta vid årets slut.

Överskottsgrad, procent
Driftsöverskott i procent av hyresintäkterna.

Logistikfastighet
Fastighet bebyggd med en terminal- och/ eller lagerbyggnad avsedd för varuhantering och distribution åt logistikbolagens kunder.

Terminaler/Kombiterminal
Fastigheter som primärt är anpassade för omlastning. Till denna fastighetstyp hör till exempel kombiterminalerna, där man optimerar möjligheterna för att flytta gods från ett transportmedel till ett annat.

Logistiklager
Avser fastigheter med färdigvarulager och importörers lager av varor, i väntan på att bli sålda.

Distributionslager
En fastighet med varor som lagras en
kortare tid för att sedan transporteras
vidare.

Citylogistik
Ett distributionslager som är optimerat
för snabba och korta transporter, av
snabbrörliga varor som exempelvis
färskvaror.

E-handel
E-handel är när ett företag eller konsument säljer eller köper en produkt oftast.

Aktierelaterade

Börsvärde
Antalet utestående aktier multiplicerat
med senast betalt på angiven dag.

Direktavkastning
Utdelning i förhållande till aktiekursen vid
årets slut.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
ägare i förhållande till antalet utestående
aktier vid årets slut.

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut i förhållande till
årets resultat per aktie.

 

Resultat per aktie, kr
Årets resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare i förhållande till
genomsnittligt antal utestående aktier.

Totalavkastning
Aktiekursförändringen under året plus
utbetald utdelning i förhållande till aktiekursen
vid årets början.

Utdelning per aktie, kr
Utdelning för räkenskapsåret i förhållande
till antal utestående aktier vid årets slut.

Finansiella

Avkastning på eget kapital, procent
Årets resultat i procent av genomsnittligt
eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital,
procent
Resultat före skatt med tillägg av finansiella
kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital, procent
Resultat före skatt med tillägg för finansiella
kostnader i procent av genomsnittlig
balansomslutning.

Genomsnittlig ränta på räntebärande
skulder, procent
Beräknad räntekostnad på årsbasis vid
årets slut i procent av räntebärande
skulder.

Intresseföretag
Bolag där det föreligger ägarförhållande
utan att det är ett dotterföretag.

Joint Venture
Ett intresseföretag där företag går ihop
till lika delar i ett nytt bolag för att kunna
utveckla ett projekt tillsammans.

Kapitalbindning
Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid
på låneportföljen.

Räntebindning
Genomsnittlig återstående räntebindningstid
på låneportföljen med hänsyn
tagen till derivat.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat före skatt med återläggning av
finansiella kostnader och orealiserade
värdeförändringar i förhållande till finansiella
kostnader.

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder i förhållande till
eget kapital vid årets slut.

Soliditet, procent
Eget kapital inklusive minoritetsintressen
i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital, Mkr
Balansomslutning vid årets slut med
avdrag för ej räntebärande skulder och
avsättningar.