Årsstämmor

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan
begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årsstämma 2018

 

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016


Extra bolagsstämma 20151130


2015

Catenas årsstämma 2015 gick av stapeln tisdagen den 28 april klockan 16.00 på IVA konferenscenter i Stockholm.

 

Extra bolagsstämma 23 juni 2015


2014

Catenas årsstämma 2014 hölls tisdagen den 6 maj klockan 16.00 på IVA´s konferenscenter i Stockholm.

 


Extra bolagsstämma 7 mars, Stockholm

Peter Andersson
vVD,CFO  
042-449 22 44