Valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer.

Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)
Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB
Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans ca 58 procent av rösterna i Catena per den 28 februari 2017.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45
Henry Klotz, Styrelsens ordförande, Tel. +44 (0) 7766 205 145