Samhällsutveckling och smart logistik

Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. Catena ska vara en drivande aktör i att skapa en mer hållbar logistik i Skandinavien. 

En stor och växande andel av Catenas lokalyta finns på platser med tillgång till kombiterminaler. Det innebär att fastigheten ligger i anslutning till flera transportslag, oftast olika kombinationer av väg, järnväg och hamn eller torrhamn. Det betyder i sin tur större flexibilitet för hyresgästen som har möjlighet att optimera sin logistik genom att kombinera flera transportslag.