Catenas energiprojekt

Energianvändning
Energieffektivisering är ett prioriterat område för Catena. I befintliga fastigheter har ett stort fokus varit driftsoptimering och finjustering av system. Det energi-uppföljningssystem som stegvis implementeras sedan 2015 ger stora möjligheter att identifiera problem och besparingspotential. Värme och el är den största enskilda driftkostnaden för fastigheter vilket innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och lägre kostnader för såväl Catena som hyresgästerna. 

Catenas målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om hyresvärden eller hyresgästen står för abonnemangen. Catena ser ett mervärde i att kunna hjälpa hyresgästerna med uppföljning och föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen. Ibland är det svårt att få med hyresgästerna på energibesparingsprojekt då payback-tiden för större investeringar ofta sträcker sig längre än deras hyresavtal. En annan utmaning är att säkerställa att de som arbetar i fastigheterna är medvetna om hur användningen påverkar energiprestandan. Ett exempel på detta är portar som i vissa fall står öppna trots att de inte används.

Exempel, genomförda energibesparingsprojekt

E-city, Ängelholm
Vid de tre senaste nybyggnadsprojekten har Catena valt lågtempererade golvvärmesystem som förbrukar 10 kWh per m2, vilket var 78 procent lägre än Boverkets gällande krav.

Fröträdet 1, Växjö
I fastigheten har fjärrvärmeförbrukningen minskat med cirka 30 procent efter uppdatering och justering av styr- och reglersystem. Även elförbrukningen har minskat (cirka 10 procent) efter installation av frekvensomformare på ventilationsfläktarna.


Dikartorp, Jakobsberg

Första hela månaden (december) med anläggningens nya energimätare igång kan vi konstatera att värmeförbrukningen (normalårskorrigerad) minskat med hela 78 procent jämfört med föregående år.

- Smartare energilösningar med ny teknik är en vinst för både oss och våra hyresgäster men framförallt är det en hållbarhetsvinst för miljön, säger Rickard Wahlberg, Energi- och teknikutvecklare på Catena.