Medlemskap och certifieringar

Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån olika certifieringsprogram och är medlem i olika organisationer. Det gör vi för att kvalitetssäkra - våra kunder och intressenter ska kunna känna sig helt trygga med det vi levererar.


EPRA

EPRA (European Pubilc Real Estate Association) främjar, utvecklar och representerar den europeiska fastighetssektorn. Organisationen stöder övergången mot en hållbar byggd miljö med hjälp av uppsatta rekommendationer, så kallade sustainability best practice recommendations (sBPR). sBPR består av indikatorer inom energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall samt sociala och ledningsindikatorer som EPRAS: medlemmar kan använda sig av för att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Som EPRA-medlem tittar Catena på rekommendationerna och nyttja indikatorerna för att visa utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete i form av jämförbara siffror. Dessa siffror rapporterar Catena i sin årliga hållbarhetsredovisning.

Läs om EPRA:s hållbarhetsarbete här


Global Compact

FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. Vi har ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi vårt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i hela världen.

Det arbete vi gör för att leva upp till initiativet rapporteras direkt till Global Compact och i vår Hållbarhetredovisning.

Läs mer om Global Compact
Rapportering och intyg för Catena, Global Compact


ISO

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard inom miljöledning. Med hjälp av detta miljöledningssystem kan organisationer utforma policys, mål, rutiner och instruktioner för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Det leder till ett ständigt förbättringsarbete av verksamhetens miljöprocessor.

Catena är certifierad enligt ISO 14001 sen 2009, vilket sätter ramverket för Catenas miljöarbete. Catena följer upp, uppdatera och kontrollerar att verksamheten arbetar enligt miljöledningssystemets krav genom löpande interna revisioner och en årlig genomgång med ledningen. Efterlevnad av standarden kontrolleras även av en extern revisor en gång per år.

Certifikat, Catena


SGBC

Swedish Green Building Council är en intresseorganisation som utvecklar och påverkar bebyggelsen på ett hållbart sätt. Organisationens medlemmar är företag och organisationer som vill skapa bättre byggnader och platser i vårt samhälle.

Genom att miljöcertifiera sina byggnader och som medlem i Swedish Green Building Council bidrar Catena med sina fastigheter till kunskapsökning och utveckling av metoder för mer hållbara logistikbyggnader. Samtidigt ökar Catena sin interna kunskap kring ämnet med hjälp av nätverk och utbildningar organiserade av SGBC.

Läs mer om SGBC här