Obligationsprogram SFF

Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF) är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om SEK tolv miljarder (12 000 000 000). SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Avsikten med programmet är dels att sprida refinansieringsrisker för ägarna och minska beroende av enskilda kreditgivare och dels att erbjuda investerare på obligationsmarknaden möjlighet att investera i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj.

SFF förvaltas och administreras av Hansan AB. I deras uppdrag ingår att sköta SFFs kapitalförvaltning, administration och redovisning. Hansan ansvarar också för information till marknaden, intressenter, investerare och ägare, samt publicerar pressmeddelanden och finansiella rapporter på SFFs hemsida.

Program i korthet:

Emittent:

     

Svensk FastighetsFinansiering AB

Upprättat:

 

2015

Uppdaterat:

 

2018

Rambelopp:

 

SEK TOLV MILJARDER (12 000 000 000)

Löptid:

 

1 – 10 år

Valörer:

 

Nominellt SEK 1 000 000

Ledarbank:

 

Swedbank AB (publ)

Emissionsinstitut:

 

Swedbank AB (publ), Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda banken AB, Danske Bank A/S

Börsnotering:

 

Nasdaq Stockholm

Registrering:

 

Genom Euroclear Sweden AB

 

Grundprospekt för MTN-programmet finns även det på SFFs hemsida.

 


Kontakt

David Silvesjö
Finanscontroller  
042-449 22 22  
Peter Andersson
vVD och CFO  
042-449 22 44