Pressmeddelanden 2014

Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft

2014-08-20 Kl: 13:30

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel.

Mark- och Miljödomstolen beslutade att tillstyrka detaljplanen 2014-06-26.

Solna kommunfullmäktige antog i december 2012 detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. Det övergripande syftet med detaljplanen är att utveckla området till en levande och modern stadsdel med blandad stadsbebyggelse innehållande cirka 800 bostäder samt arbetsplatser, verkstäder och butiker. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gång- och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

”Efter det positiva beslutet ser vi nu fram mot att utveckla stadsdelen”, säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD  Peter Andersson, CFO               

Tel. 070-560 00 00   Tel. 0730-70 22 44