Pressmeddelanden 2014

Kallelse till årsstämma

2014-04-03 kl. 08:30

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma

tisdagen den 6 maj 2014 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,

Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Bolagsstämma, Box 1041, 262 21 Ängelholm.

Fullständig kallelse finns bifogad samt på catenafastigheter.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande            Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145              Tel. 070-560 00 00