Pressmeddelanden 2016

Ökning av det totala antalet aktier och röster i Catena

2016-01-29 kl. 13:00

Bolagsstämman i Catena AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, beslutat att emittera nya aktier i samband med förvärvet av Tribona. Catena har under januari månad registrerat del av emissionen hos Bolagsverket varigenom det totala antalet aktier och röster i Catena har ökat med 7 246 971.

Catenas registrerade aktiekapital per den 29 januari 2016 uppgår till 144 711 124,80 kronor fördelat på 32 888 892 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                  

Tel. 070-560 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se  

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.