Finansiella mål

Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet.

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Kunder & marknad, Fastighetsutveckling, Hållbarhet samt Finsiering.

Mål

Kommentar

Utfall

Genomsnittlig kapitalbindning
Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år. På så sätt har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan säkra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten.

Den genomsnittliga kapitalbindningen tangerade på balansdagen det uppsatta målet och uppgick till 1,9 år.

Förbättringen, jämfört med 2016, är att hänföra till de omförhandlingar av flera större krediter som slutfördes i början av 2017.


Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger. Det är en nivå som ger en betryggande säkerhetsmarginal inför exempelvis stigande marknadsräntor.


Räntetäckningsgraden låg fortfarande över målet. Den under året, jämfört med 2016, högre nivån 3,5 gånger, har primärt sin förklaring i bolagets ökade fastighetsportfölj, effektivare förvaltning och utvecklingen av förvärvade bestånds något högre vakans och finansieringskostnader samt realiserade värdeförändringar.


Soliditet
Soliditeten ska lägst vara 30 procent, vilket bedöms vara väl avvägt med hänsyn till bolagets kassaflöde. Det ger goda avkastningsmöjligheter
med en balanserad risknivå i verksamheten.

Soliditeten som låg i nivå med målet hade på balansdagen, jämfört med 2016, ökat trots gjorda förvärv och den utdelning som under året gjorts i enlighet med bolagets utdelningspolicy. Detta är en effekt av ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och de riktade
emissioner som framgångsrikt genomförts i samband med de gjorda förvärven.