Pressmeddelanden

Förändring av valberedningen i Catena (publ)

Erik Paulsson, representerande Fabege, har utsetts till ny ledamot i Catenas valberedning. Samtidigt har Christian Hahne, representerande Erik Selin Fastigheter AB, avträtt som ledamot i valberedningen.

Övriga ledamöter i valberedningen kvarstår. Dessa är Henry Klotz, representerande CLS Holdings plc., Tomas Anderson, Peab AB samt Caroline af Ugglas representerande Skandia Liv. Valberedningens ordförande är Caroline af Ugglas medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Caroline af Ugglas, ordförande i valberedningen

Tel. 08-788 33 50

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 30 november 2012, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se