Definitioner

Här hittar du en ordlista och definitioner av begrepp kring fastigheter och räkenskaper som Catena använder sig av.

Fastighetsrelaterade

Belåningsgrad, procent
Räntebärande skulder avseende fastigheter i
procent av bokfört värde på fastigheter vid årets slut.

Direktavkastning, procent
Driftsöverskott exklusive fastighetsadministration 
i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets slut.

Driftsöverskott, Mkr
Hyresintäkter med avdrag för drifts- och underhållskostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och fastighetsadministration.

Ekonomisk uthyrningsgrad, procent
Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper vid årets
slut i procent av hyresvärde.

Förvaltningsresultat
Resultat före skatt med återläggning
av värdeförändringar.

Förvaltningsresultat per aktie
Förvaltningsresultat i förhållande till antal utestående
aktier vid årets slut.

Hyresvärde, Mkr
Utgående hyra på årsbasis, med tillägg för bedömd
marknadshyra för vakanta ytor.

Uthyrbar yta
Total yta som är tillgänglig för uthyrning.

Överskottsgrad, procent
Driftsöverskott i procent av hyresintäkterna.

Logistikfastighet
Fastighet bebyggd med en terminal- och/ eller
lagerbyggnad avsedd för varuhantering och distribution åt logistikbolagens kunder.

Terminaler/Kombiterminal
Fastigheter som primärt är anpassade för omlastning.
Till denna fastighetstyp hör till exempel kombiterminalerna,
där man optimerar möjligheterna för att flytta gods från
ett transportmedel till ett annat.

Logistiklager
Avser fastigheter med färdigvarulager och importörers
lager av varor, i väntan på att bli sålda.

Distributionslager
En fastighet med varor som lagras en
kortare tid för att sedan transporteras
vidare.

Citylogistik
Ett distributionslager som är optimerat
för snabba och korta transporter, av
snabbrörliga varor som exempelvis
färskvaror.

E-handel
E-handel är när ett företag eller konsument säljer eller
köper en produkt över internet.

Aktierelaterade

Börsvärde
Antalet utestående aktier multiplicerat med senast
betalt på angiven dag.

Direktavkastning
Utdelning i förhållande till aktiekursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i 
förhållande till antalet utestående aktier vid årets slut.

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut i förhållande till årets resultat 
per aktie.

Resultat per aktie, kr
Årets resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare i förhållande till
genomsnittligt antal utestående aktier.

Totalavkastning
Aktiekursförändringen under året plus
utbetald utdelning i förhållande till aktiekursen
vid årets början.

Utdelning per aktie, kr
Utdelning för räkenskapsåret i förhållande
till antal utestående aktier vid årets slut.

Finansiella

Avkastning på eget kapital, procent
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget
kapital.

Avkastning på totalt kapital, procent
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader
i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Genomsnittlig ränta, procent
Beräknad räntekostnad på låneportföljen med hänsyn
tagen till derivat.

Kapitalbindning
Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid på
låneportföljen.

Räntebindning
Genomsnittlig återstående räntebindningstid på
låneportföljen med hänsyn tagen till derivat.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat före skatt med återläggning av finansiella
kostnader och orealiserade värdeförändringar i
förhållande till finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital
vid årets slut.

Soliditet, procent
Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent
av balansomslutningen.