Affärsmodellen

Vi har en tydlig affärsmodell driven av visionen att länka Skandinaviens godsflöden.Genom fastighetsutveckling och aktiv förvaltning kan vi generera stabila kassaflöden som möjliggör både en god avkastning och fortsatt utveckling av verksamheten.

Vision
Catena länkar Skandinaviens godsflöden.

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter Catena utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.

Affärsidé
Catena ska på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

I Sverige, med långa avstånd, utgör transporternas effektivitet en viktig faktor för företagens lönsamhet. Samtidigt ställer klimatutmaningen nya hårdare krav för att minska transporternas miljöpåverkan. Catena erbjuder lokallösningar, som ger såväl kostnads- som miljöfördelar, längs utmärkta gröna korridorer vid de viktigaste transportlederna och knutpunkterna.

Strategier
I syfte att på bästa sätt nå visionen och de finansiella målen har ledningen och styrelsen definierat fyra strategiområden: hållbarhet, kunder och marknad, fastighetsutveckling samt finansiering.

Fastighetsutveckling
Fastighetsportföljen ska växa med moderna, kostnadseffektiva fastigheter på strategiskt belägna, befintliga eller förväntade, logistiknav som dessutom har stabila kassaflöden. På så sätt blir Catena ett ännu bättre alternativ för kunder, placerare och medarbetare.

Kunder och marknad
Catena fokuserar på innovativa, framgångsrika och solida kunder som man arbetar nära för att kunna rationalisera deras verksamhet. På så sätt byggs långa kundrelationer och långa hyresavtal. Dessutom bevakar bolaget proaktivt trender och nya aktörer på logistikmarknaden.

Hållbarhet
Catena är delaktiga i samhällsutvecklingen genom sitt engagemang inom prioriterade logistikområden. Bolaget bidrar till en bättre miljö genom energieffektivisering av fastigheter och utveckling av ekonomiskt och miljömässigt effektiva logistiklägen. Bolaget ska dessutom vara en ansvarstagande arbetsgivare som attraherar engagerade och kompetenta medarbetare.

Finansiering
Catena ska säkerställa långsiktig stabil finansiering i form av eget kapital och främmande kapital i form av bankfinansiering och säkerställda obligationer.