Årsstämma 2020

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset ber vi aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp att inte deltaga på stämman, utan istället rösta via ombud. Detsamma gäller för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde.

Vår ambition är i dagsläget att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt. Frågorna koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen, det hålls ingen generell frågestund. Catenas VD, Benny Thögersen, är inte på plats utan närvarar via videolänk. Delar av styrelse, ledning, revisorer och valberedning närvarar också via videolänk. De personer som är närvarande kommer att placeras väl utspridda i lokalen.

  


Kontakter

Peter Andersson
Finanschef  
042-449 22 44  
David Silvesjö
Finanscontroller / IR  
042-449 22 22