Utskott

Catenas styrelse har tillsatt revisions- och ersättningsutskott.

Revisionsutskott 

Revisionsutskottets uppgift är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering. Utskottet ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas.

Revisionsutskottet - Henry Klotz (ordförande), Hèléne Briggert och Ingela Bendrot.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för VD. 

Ersättningsutskottet - Katarina Wallin (ordförande), Magnus Swärdh och Henry Klotz.