Bolagsordning

Antagen på årsstämman den 14 april 2011


§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Catena AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Solna, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremålet
Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller genom dotterföretag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital ska vara lägst femtiomiljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) och högst fyrtio miljoner (40.000.000).

§ 6 Styrelseledamöter
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

§ 11 Biträde åt aktieägare
Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf.

§ 12 Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Fastställande av dagordning;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisor och
revisorsuppleant;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
10. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant eller registrerat revisionsbolag;

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) omkontoföring av finansiella instrument eller den som är anteckna på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslage (2005:551).