Personuppgifter

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204)
Personuppgiftslagen (”PuL”) ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter. PuL innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter om Catenas AB:s kunder
Vår målsättning är att du som kund hos oss ska känna en trygghet och säkerhet vid vår behandling av dina personuppgifter. Den personliga integriteten respekteras och samtliga personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vi gör allt vi kan för att skydda personuppgifterna från obehörig användning. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i PuL. De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig hos oss kommer att registreras i vår kunddatabas och användas i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och förse dig med den information som du efterfrågat samt för sedvanlig kundadministration och marknadsföring inom aktuellt område. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av våra tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att överlämnas till våra samarbetspartners t.ex. leverantörer, hyresgästorganisationer, försäkringsbolag och inkassobolag, för att uppfylla samma syfte som ovan. Personuppgifterna kommer att behandlas såväl manuellt som i datasystem. Utöver de uppgifter som du lämnar till oss kan vi komma att inhämta information från kreditupplysningsföretag, Lantmäteriet samt offentliga register och samordna den informationen med de du lämnat till oss.

Prenumeration via e-post
Vid e-postprenumeration av pressmeddelanden, nyheter eller lediga lägenheter sparas prenumerantens e-postadress för att möjliggöra utskick.

Uppgifter om företag
Är du en enskild näringsidkare kommer ditt personnummer att registreras eftersom det är ditt företags organisationsnummer. För övriga juridiska personer gäller inte PuL.

Personuppgiftsansvarig
Catena AB, org. nr 556264-1715, med adress Box 5003, 25005 Helsingborg, tel. 042-449 22 00, e-post info@catenafastigheter.se. Catena AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar till oss. Vår hemsida innehåller länkar till andra webbsidor. Personuppgiftsansvarig ansvarar inte för behandling av personuppgifter som sker via eller på dessa webbsidor.

Registerutdrag och rättelse
Beställning av registerutdrag har privatpersoner rätt att kostnadsfritt begära en gång per kalenderår. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Vi är skyldiga att rätta och lämna information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i vårt register. Du kan begära detta skriftligen på ovan nämnda adress. Begäran om rättelse av personuppgift görs enklast direkt via ovan nämnda e-post adress.