Finansiella mål

Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet. 

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Kunder & marknad, Fastighetsutveckling, Hållbarhet samt Finansiering.

Mål


Genomsnittlig kapitalbindning
Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år. 

Kommentar
Genom målsättningen har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan möjliggöra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 1,4 år (1,9). Under 2019 förväntar vi oss att öka kapitalbindningstiden.

Utfall 2018 (år)


Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger. 

Kommentar
Nivån är satt för att ge en betryggande säkerhetsmarginal inför exempelvis stigande marknadsräntor. Den fortsatt höga nivån från 2017 ligger i stort sett kvar, 3,4 ggr jämfört med 3,5, och har primärt sin förklaring i fortsatt effektiv förvaltning, förbättring av
uthyrningsgraden och låg och stabil finansieringskostnad.

Utfall 2018 (ggr)


Soliditet
Soliditeten ska lägst vara 30 procent.

Kommentar
Målet bedöms vara väl avvägt med hänsyn till bolagets kassaflöde.Det ger goda avkastningsmöjligheter med en balanserad risknivå i verksamheten. Soliditeten på 33,2 procent 2018 var något högre än målet på 30 procent och hade på balansdagen, jämfört med 2017, ökat trots gjorda förvärv och den utdelning som under året gjorts i enlighet med bolagets utdelningspolicy – en effekt av ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Utfall 2018 (%)