Vår organisation

Legal struktur
Catena AB är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag och dotterdotterbolag.

Operativ struktur
Catenas organisation utgörs primärt av funktionerna Förvaltning och Affärsutveckling. Därutöver finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/Finans samt Kommunikation. Ledningen består av VD, vVD/CFO, Finanschef, Affärs- och fastighetschef samt Chef Affärsstöd. Ledningen har det övergripande ansvaret för bland annat affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Förvaltning
Förvaltningen är anpassad efter fastigheternas geografiska läge i fem regioner Göteborg, HelsingborgJönköping, Malmö, Stockholm.

Affärsutveckling
Funktionen Affärsutveckling hanterar projekt och utveckling samt de transaktioner som Catena genomför.