Bolagsordning

Antagen på årsstämman den 26 april 2018

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Catena AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremålet
Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller genom dotterföretag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital ska vara lägst femtiofemmiljoner (55.000.000) kronor och högst tvåhundratjugomiljoner (220.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tolvmiljonerfemhundratusen (12.500.000) och högst femtiomiljoner (50.000.000).

§ 6 Styrelseledamöter
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Biträde åt aktieägare
Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf.

§ 12 Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Fastställande av dagordning;
4) Val av en eller två justerare;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7) Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisor och revisorssuppleant;
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?