Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma Koncernens ekonomiska situation. Arbetet leds av styrelseordföranden som utses vid årsstämman. I Catenas styrelse finns kompetens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. Bland ledamöterna finns bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling. Styrelsen uppfyller Stockholmsbörsens noteringskrav att högst en styrelseledamot får arbeta operativt i den löpande verksamheten, att minst hälften av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och att minst två ledamöter skall vara oberoende av Bolagets större aktieägare.

Arbetsordning
Styrelsen i Catena arbetar efter en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Catenas bolagsordning och är föremål för årlig översyn. Styrelsen skall enligt arbetsordningen tillse att VD fullgör sina åligganden. VDs prestationer utvärderas årligen och jämförs därvid med fastställda lång- och kortsiktiga mål. Enligt arbetsordningen åligger det styrelsens ordförande att genom kontakter med VD följa Catenas utveckling och se till att styrelseledamöterna genom VDs försorg får den information som behövs. Styrelsens ordförande skall även samråda med VD i strategiska frågor samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Utskott

Revisionsutskott
Catenas styrelse har tillsatt ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av samtliga styrelseledamöter som ej ingår i bolagsledningen.

Ersättningsutskott
Catenas styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Henry Klotz, Bo Forsén och Katarina Wallin.

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att bland annat lämna förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och revisorer. Vid årsstämman 2016 beslutades det att anta en valberedningsinstruktion enligt vilken valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart dessförinnan. Vidare skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största ägarna, varvid representanten för den största ägaren utses till valberedningens ordförande.