Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan
begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årsstämma 2019


Kontakter

Peter Andersson
vVD och CFO  
042-449 22 44  
David Silvesjö
Finanscontroller  
042-449 22 22  

 

 

Arkiv, tidigare stämmor

Nedan finner du protokoll och dokumentation från tidigare års- och bolagsstämmor. 

Årsstämma 2018

       Årsstämma 2017

Årsstämma 2016


Extra bolagsstämma 20151130


2015

Extra bolagsstämma hölls den 23 juni 2015


2014

Årsstämma hölls den 6 maj, Stockholm.

 


Extra bolagsstämma hölls den 7 mars, Stockholm


2013

Extra bolagsstämma hölls 23 september 2013.


2012

Årsstämma hölls torsdagen den 26 april, Stockholm.

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 20 december.


2011

Årsstämma hölls den 14 april, Göteborg.

Extra bolagsstämma hölls den 28 januari, Göteborg.


2010

Extra bolagsstämma hölls den 12 oktober.


2009

Årsstämma hölls den 29 april, Göteborg.


2008

Årsstämma hölls den 21 april, Göteborg.


2007

Årsstämma hölls den 23 april, Göteborg.

Extra bolagsstämma hölls den 25 oktober, Göteborg.